Veelgestelde vragen

Gebiedsvisie

Wat houdt de gebiedsvisie in?

In de gebiedsvisie voor de Kuenenpleinbuurt hebben de Gemeente Beverwijk, Pré Wonen en Woon op Maat gezamenlijke plannen gepresenteerd om de buurt in de komende 10 jaar te verbeteren. Het is een ingrijpend plan: een aantal flats in de buurt wordt gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Ook is er veel aandacht voor de woonomgeving. Uiteindelijke doel is een prettige buurt waar bewoners graag wonen.  

Waar vind ik de gebiedsvisie?

Hoe kwam de gebiedsvisie tot stand?

In de zomer van 2020 is de oorspronkelijke gebiedsvisie voor de wijk bekend gemaakt. Daarna volgde een periode waarin de gebiedsvisie samen met buurtbewoners kritisch is doorgenomen en op onderdelen is aangepast. Er ligt nu een plan waar alle partijen achter staan.  

Wat is er gewijzigd in de nieuwe gebiedsvisie?

In de nieuwe gebiedsvisie zijn een aantal plannen gewijzigd. De belangrijkste:  

  • In plaats van een hoge flat met appartementen op het Hilbertsplein komen er op deze locatie zorgwoningen in een lager gebouw. Zorgwoningen zijn woningen die worden verhuurd via Viva!-zorg aan mensen met een indicatie. 
  • Op de Bergerslaan komen geen stadsvilla’s, maar appartementencomplexen. Hoe dat eruit komt te zien wordt in 2022 uitgewerkt.  

Wat doen jullie met het noordelijke deel van de buurt?

Het idee is dat we daar in de toekomst aan de slag gaan, maar er zijn nu nog geen concrete plannen. Wanneer we daarmee starten is nog onbekend. 

Inspraak nieuwbouwplannen

Is er nog inspraak mogelijk op de nieuwbouwplannen?

Ja, er is zeker nog inspraak mogelijk op de nieuwbouwplannen. In grote lijnen staat vast wat we bouwen, bijvoorbeeld zorgwoningen of een appartementencomplex. Maar op de uitwerking van de projecten hebben buurtbewoners inspraak.

Omwonenden van een nieuwbouwcomplex krijgen informatie opgestuurd over de plannen en kunnen daar hun reactie opgeven. Daarnaast zijn er inspraakmogelijkheden bij een vergunningsaanvraag bij de gemeente.  

Blijft de buurt betrokken?

Deze vindt u op deze pagina.

Er is een klankbordgroep bestaande uit kopers en huurders uit de wijk. Deze groep blijft tijdens de vernieuwing van de wijk nauw betrokken en kijkt kritisch mee bij de uitwerking van de plannen.  Wilt u contact met de klankbordgroep? Mail met contact@kbgkuenenplein.nl. 

Daarnaast overleggen we bij nieuwbouw met omwonenden. Bij de renovatie van de Indische Buurt overleggen we met een groep bewoners over de plannen.

Planning projecten

Het plan bestrijkt een lange periode. Waarom gaat het niet sneller?

We willen niet in 1 keer de hele wijk belasten. Ook willen we op een goede manier omgaan met de bewoners die moeten verhuizen. Door in fases te werken kunnen we bewoners uit verschillende woonbouwen beter helpen aan een andere woning. Dit  hoeft dan niet bij iedereen tegelijk. Zo kunnen we ook bijvoorbeeld  bewoners door laten verhuizen naar nieuwbouw in de wijk zelf.

Openbare ruimte en leefbaarheid

Als er woningen bijkomen, zijn er dan wel genoeg parkeerplaatsen?

Er komen meer woningen bij. Het gemeentelijk parkeerbeleid moet er aan bijdragen dat woonwijken leefbaar blijven. De belangrijkste uitgangspunten voor parkeren zijn vastgelegd in de Kadernota Parkeren en de Nota Parkeernormen. 

Voor nieuwbouw geldt dat er – op basis van het voorgenomen programma, loopafstanden en de beschikbare restcapaciteit – voldoende mogelijkheden voor parkeren zijn. 

  • De loopafstand van een woning tot aan een parkeerplaats is 100 meter voor de eerste auto. Voor extra auto’s geldt een loopafstand van 250 meter. 
  • Voor het aantal toe te voegen woningen gelden parkeernomen. Dit is een factor die we over het nieuwbouwprogramma rekenen. Zo weten we hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn. 

In de ‘Nota Parkeernomen’ staat dat bij de ontwikkeling van een locatie de parkeerdruk nu en in de toekomst geen overlast mag geven in de directe omgeving, tenzij daar aantoonbaar structurele restcapaciteit aanwezig is.  

Parkeren wegen we dus altijd mee in de planuitwerking en bij de aanvraag voor de individuele bouwvergunningen.

Hoe denk ik mee over de openbare ruimte/het Kuenenplein?

Het Kuenenplein is dé centrale plek in de buurt. We vernieuwen het plein als de woningen tussen Hilbersplein en Kuenenplein klaar zijn. Dat doen we samen met de buurt. Wat kan er allemaal worden gedaan op dit plein? Wat moet blijven behouden en wat ontbreekt? We bespreken dit graag met de inwoners van de Kuenenpleinbuurt.

We willen het plein zo groen mogelijk houden met toevoeging van extra bomen waar dat mogelijk is. Zodat het meer een klein parkje wordt. Gezonde bomen worden in de gemeente Beverwijk in principe niet gekapt.

Hoe zit het met het sociaal plan?

We werken per project een sociaal plan uit. Daarin staat precies welke voorzieningen er zijn voor bewoners.

Wilt u meedenken?
Meldt u dan vooral aan door een mail te sturen aan: helmameuldijk@prewonen.nl

Bij sloop hebben we voor bewoners al een aantal zaken op papier gezet. Deze staan in dit informatieboekje.

Sloop en renovatie

Waarom worden sommige woningen gesloopt en sommige gerenoveerd?

De keuze voor sloop or renovatie hangt samen met de technische kwaliteit. Daarnaast is ook gekeken naar de meerwaarde van sommige wooncomplexen. Zo hebben de flatgebouwen in de Indische Buurt een aantrekkelijke architectuur en zijn ze technisch nog redelijk op orde. Om die reden kiezen we ervoor deze woningen te behouden.

Wat zijn mijn rechten als mijn woning wordt gesloopt?

Huren en kopen

Ik wil in de wijk blijven wonen. Wat zijn de mogelijkheden?

Een aantal mensen zal door sloop van hun woning moeten verhuizen. Uitgangspunt is dat iedereen die dat wil, kan terugkeren in de wijk. Als er nieuwbouw beschikbaar komt in de periode voor de sloop dan krijgen bewoners uit de sloop voorrang op die woningen. We wijzen toe op woonduur en passendheid (inkomen en gezinssamenstelling). Per project houden we bewoners op de hoogte van mogelijkheden.

Kan ik terug naar nieuwbouw op de locatie waar ik nu woon?

We willen het liefst dat bewoners doorschuiven naar nieuwbouw die al klaar is op het moment dat we de huidige woning slopen. Dan hoeven bewoners maar één keer te verhuizen. Welke nieuwbouw dat precies is hangt af welke nieuwbouw we in die periode opleveren.

 

Kan ik een woning tijdelijk huren voor de sloop?

Leegkomende woningen op de Bergerslaan worden tijdelijk verhuurd. Heeft u interesse? Meld u dan bij AdHoc. Zij verhuren de lege woningen tot aan de sloop. 

Kan ik een huis in de buurt kopen?

De meeste sociale huurwoningen in de wijk blijven een sociale huurwoning. Voor een aantal bestaande eengezinswoningen is het mogelijk deze te kopen. Dit doen we op het moment dat een huurder verhuist. De informatie staat op deze pagina.

Kan ik mij nu al aanmelden als belangstellende voor nieuwbouw?

De nieuwbouw gaat in eerste instantie naar bewoners uit de wijk waarvan de woning wordt gesloopt of ingrijpend gerenoveerd. Als er dan nog woningen beschikbaar zijn, bieden we deze aan via www.mijnwoonservice.nl  U kunt zich daar aanmelden als woningzoekende..

Komen er woningen specifiek voor senioren?

In de wijk is plaats voor 80 zorgappartementen voor dementerende bewoners die nu in Huis ter Wijck wonen. Daarnaast komt er in alle nieuwbouw een lift. Zo komt er meer aanbod voor senioren dan nu het geval is.

Duurzaamheid

Is de nieuwbouw gasloos?

Ja, alle nieuwbouw is gasloos.

Worden we aangesloten op een warmtenet?

Dit weten we nog niet. Ontwikkelingen zijn gaande. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de mogelijkheden. Dit is ook afhankelijk van de kosten.

Informatie

Hoe houden jullie de buurt op de hoogte?

We houden de buurt op de hoogte via deze website. Daarnaast krijgen bewoners uit de verschillende fases thuis informatie toegestuurd met het laatste nieuws.

Een keer per kwartaal sturen we een nieuwsbrief. De laatste vindt u hier.

Waar kan ik terecht met vragen?

Pré Wonen

Heeft u algemene vragen over de gebiedsvisie, over de renovatie van de woningen of de plannen voor de nieuwbouw?
Neem dan contact op met Helma Meuldijk,  projectcoördinator sociaal
T: 06 50 05 08 68 | M: helmameuldijk@prewonen.nl

Heeft u vragen over uw verhuismogelijkheden en woont u op de Bergerslaan?
Neem dan contact op met: Linda de Boer, consulent projecten
T: 06 52 57 20 25 | M: lindadeboer@prewonen.nl

Heeft u sociale vragen en woont u in de Indische buurt?
Neem dan contact op met: Anjo Kwakkenbos, consulent projecten
T: 06 52 57 20 05 | M: anjokwakkenbos@prewonen.nl

Woonopmaat:
Voor de nieuwbouw aan de Grebbestraat, kunt u contact opnemen met projectleider Peter van Raamsdonk via:
M: post@woonopmaat.nl | T: 0251- 25 60 10

Klankbordgroep: 
Er is een klankbordgroep bestaande uit buurtbewoners. Wilt u contact met deze groep? Mail dan naar: contact@kbgkuenenplein.nl.