Veel gestelde vragen

Waar vind ik de gebiedsvisie?

Hoe kwam de gebiedsvisie tot stand?

De buurt verdient aandacht. Door samen te werken willen de leefbaarheid verbeteren. Woningen zijn op veel plaatsen verouderd en vastgoed staat leeg. We zouden het fijn vinden als bewoners meer gebruik kunnen maken van de openbare ruimte door deze prettiger en toegankelijker te maken. Er is de wens om gevarieerde woningen bij te bouwen, gezien het algemene woningtekort.

Is er inspraak mogelijk op de gebiedsvisie? En wat is de tijdslijn?

 • Op 17 juni 2020 was er een live online vragenuur
 • Via een online formulier kon u t/m 28 juni 2020 – 18.00 uur – uw mening geven over de plannen en tips achterlaten.
 • Update 6 juli 2020: Door de situatie rondom Corona hebben we veel informatie over de plannen voor de Kuenenpleinbuurt in juni helaas online moeten geven. Voor u was dit niet ideaal, dat begrijpen we goed. We hadden u vanzelfsprekend graag live eerder ontmoet om uw vragen te beantwoorden. Dit kon alsnog op zaterdag 22 augustus jl. Kort verslag
 • Om deze reden gaat de gebiedsvisie later naar de gemeenteraad: in oktober (i.p.v. september). De reacties en mails gaan mee naar de gemeenteraad.

Tijdlijn (update d.d. 3 december 2020):

 • 22 augustus: we organiseerden een bewonersinloopbijeenkomst (inloop) (volgens Coronarichtlijnen RIVM) met toelichting op de voorgenomen plannen. ;
 • 15 september 2020: het College van B&W keurt de definitieve gebiedsvisie goed;
 • 20 oktober 2020, de raadscommissie (agenda) behandelde de concept-gebiedsvisie online (door Covid-19). Er worden nog geen besluiten genomen. Wel debatteert men over de inhoud van de gebiedsvisie. De commissie bepaalt of deze behandelrijp is voor de raadsvergadering. De uitzending was online te volgen via de website van de gemeente. Er spraken 7 bewoners in.
 • 17 november 2020: de commissie neemt iets meer tijd en praat verder. De raadsvergadering schuift dan door (van 29 oktober) naar:
 • 26 november 2020: de gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. Zie de besluitenlijst (punt 04).
  Pré Wonen, Woonopmaat en gemeente nemen de overwegingen uit de besluitenlijst  mee in de ontwikkelingen. De gebiedsvisie schetst het kader voor de komende jaren. Wij bedanken alle bewoners die suggesties en kritiek inbrachten.Dit is nog geen eindbeeld: de planuitwerking begint nu pas. Dit doen we graag samen met bewoners.
 • Op wijkniveau: alle 100 mensen die in de zomer aangaven mee te willen denken in de klankbordgroep, zijn aangeschreven. Ook de mensen van de eerder opgerichte bewonersgroep. We ontvingen 11 reacties. Deze 11 mensen ontvingen onlangs de bevestigingsbrief. De insteek is dat we regelmatig met deze vertegenwoordiging uit de wijk om tafel gaan. Zij krijgen binnenkort een meer uitgebreid bericht en een datumvoorstel voor een eerste bijeenkomst.
 • Op projectniveau willen we in kleine groepjes de details bespreken. Een huurder van een woning die in de Gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt is opgenomen, kan bijvoorbeeld  plaatsnemen in een bewonerscommissie en meepraten over de plannen voor dat betreffende wooncomplex. Op basis van het definitieve ontwerp vragen de corporaties bouwvergunningen aan. Bewoners kunnen een zienswijze indienen.

Komt er een terugkoppeling wat er met opmerkingen uit de buurt is gedaan?

We verzamelen en verwerken de reacties van de bewoners. Deze gaan mee naar de gemeenteraad die na de zomer, in oktober, de gebiedsvisie behandelt. Uw reacties vindt u hier op een later moment terug.

Het plan bestrijkt een lange periode. Waarom gaat het niet sneller?

We willen niet in 1x de hele wijk belasten. Ook willen we op een goede manier omgaan met de bewoners die moeten verhuizen. Door in fases te werken kunnen we bewoners uit verschillende woonbouwen beter helpen aan een andere woning. Dit  hoeft dan niet bij iedereen tegelijk. Zo kunnen we ook bijvoorbeeld  bewoners door laten verhuizen naar nieuwbouw in de wijk zelf.

Waar vind ik een tijdlijn van de projecten?

Als er woningen bijkomen, zijn er dan wel genoeg parkeerplaatsen?

Hier leest u meer over parkeren.

Ik heb zorgen over de kastanjes naast De Wilgenroos

Op de pagina over de Grebbestraat leest u daar meer over.

Ik maak me zorgen over de schaduw van de geplande flat aan het Hilbersplein

Waarom worden sommige woningen gesloopt en sommige gerenoveerd?

De keuze voor sloop or renovatie hangt samen met de technische kwaliteit. Daarnaast is ook gekeken naar de meerwaarde van sommige wooncomplexen. Zo hebben de flatgebouwen in de Indische Buurt een aantrekkelijke architectuur en zijn ze technisch nog redelijk op orde. Om die reden kiezen we ervoor deze woningen te behouden.

Wat zijn mijn rechten als mijn woning wordt gesloopt?

Hoe zit het met sociaal plan?

We werken per project een sociaal plan uit. Daarin staat precies welke voorzieningen er zijn voor bewoners.

Wilt u meedenken?
Meldt u dan vooral aan door een mail te sturen aan: helmameuldijk@prewonen.nl

Bij sloop hebben we voor bewoners al een aantal zaken op papier gezet. Deze staan in dit informatieboekje.

Wat houdt de renovatie van de Indische buurt in? Wanneer weten jullie meer?

De gebiedsvisie beschrijft de plannen in grote lijnen. Volgende stap is het uitwerken van de plannen door technische onderzoeken en overleg met de bewoners over hun wensen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we de plannen verder uitwerken.

Kan ik een huis in de buurt kopen?

De meeste sociale huurwoningen in de wijk blijven een sociale huurwoning. Voor een aantal bestaande eengezinswoningen is het mogelijk deze te kopen. Dit doen we op het moment dat een huurder verhuist. De informatie staat op deze pagina.

Kan ik mij nu al aanmelden als belangstellende voor nieuwbouw?

De nieuwbouw gaat in eerste instantie naar bewoners uit de wijk waarvan de woning wordt gesloopt of ingrijpend gerenoveerd. Als er dan nog woningen beschikbaar zijn, bieden we deze aan via www.mijnwoonservice.nl  U kunt zich daar aanmelden als woningzoekende..

Bouwen jullie ook koopwoningen? En vrije sectorwoningen? Voor wie worden de vrije sector woningen?

We bouwen geen koopwoningen in de wijk. Wel vrije sectorwoningen. Deze komen vooral in de nieuwbouw aan het Hilbersplein. Meer informatie vindt u in de gebiedsvisie of bij elk project.

Is de nieuwbouw gasloos?

Ja, alle nieuwbouw is gasloos.

Gaan we op een warmtenet?

Dit weten we nog niet. Ontwikkelingen zijn gaande. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de mogelijkheden. Dit is ook afhankelijk van de kosten.

Komen er woningen specifiek voor senioren?

In de wijk is plaats voor 80 zorgappartementen voor dementerende bewoners die nu in Huis ter Wijck wonen. Daarnaast komt er in alle nieuwbouw een lift. Zo komt er meer aanbod voor senioren dan nu het geval is.

Ik wil in de wijk blijven wonen. Wat zijn de mogelijkheden?

Een aantal mensen zal door sloop van hun woning moeten verhuizen. Uitgangspunt is dat iedereen die dat wil, kan terugkeren in de wijk. Als er nieuwbouw beschikbaar komt in de periode voor de sloop dan krijgen bewoners uit de sloop voorrang op die woningen. We wijzen toe op woonduur en passendheid (inkomen en gezinssamenstelling). Per project houden we bewoners op de hoogte van mogelijkheden.

Kan ik terug naar nieuwbouw op de locatie waar ik nu woon?

We willen het liefst dat bewoners doorschuiven naar nieuwbouw die al klaar is op het moment dat we de huidige woning slopen. Dan hoeven bewoners maar één keer te verhuizen. Welke nieuwbouw dat precies is hangt af welke nieuwbouw we in die periode opleveren.

 

Wat doen jullie met het noordelijke deel van de buurt?

Idee is wel dat we daar aan de slag gaan, maar pas op zo’n langere termijn dat we daar nu nog geen plannen voor hebben gemaakt. Dit is pas rond 2025.

Hoe denk ik mee over de openbare ruimte/het Kuenenplein?

Het Kuenenplein is dé centrale plek in de buurt. We vernieuwen het plein als de woningen tussen Hilbersplein en Kuenenplein klaar zijn. Dat doen we samen met de buurt. Wat kan er allemaal worden gedaan op dit plein? Wat moet blijven behouden en wat ontbreekt? We bespreken dit graag met de inwoners van de Kuenenpleinbuurt.

We willen het plein zo groen mogelijk houden met toevoeging van extra bomen waar dat mogelijk is. Zodat het meer een klein parkje wordt. Gezonde bomen worden in de gemeente Beverwijk in principe niet gekapt.

Heeft u ideeën? Deze kunt u invullen op het formulier over de gebiedsvisie.

Hoe houden jullie de buurt op de hoogte?

We houden de buurt op de hoogte via deze website. Daarnaast krijgen bewoners uit de verschillende fases thuis informatie toegestuurd met het laatste nieuws.

Waar kan ik terecht met vragen?

Pré Wonen

Heeft u algemene vragen over de gebiedsvisie, over de renovatie van de woningen of de plannen voor de nieuwbouw?
Neem dan contact op met Helma Meuldijk,  projectcoördinator sociaal
T: 06 50 05 08 68 | M: helmameuldijk@prewonen.nl

Heeft u vragen over uw verhuismogelijkheden en woont u op de Bergerslaan?
Neem dan contact op met: Linda de Boer, consulent projecten
T: 06 52 57 20 25 | M: lindadeboer@prewonen.nl

Heeft u sociale vragen en woont u in de Indische buurt?
Neem dan contact op met: Anjo Kwakkenbos, consulent projecten
T: 06 52 57 20 05 | M: anjokwakkenbos@prewonen.nl

Woonopmaat:
Voor de nieuwbouw aan de Grebbestraat, kunt u contact opnemen met projectleider Peter van Raamsdonk via:
M: post@woonopmaat.nl | T: 0251- 25 60 10

Gemeente:
U het contactformulier invullen.